Όροι και Προϋποθέσεις

1. Γενικοί Όροι


A) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ WEBSITEΟ παρών διαδικτυακός τόπος, http://www.quizgamez.com, καλούμενος στο εξής Website, έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα της εταιρείας με την επωνυμία ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (εφεξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ), η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, εδρεύει στη Μακύνεια Αντιρρίου, με ΑΦΜ 800817509 /: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, λειτουργεί ως πάροχος ηλεκτρονικών παιχνιδιών.Το Website έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί με σκοπό την παροχή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς τους χρήστες του website της δυνατότητας λήψης των ακόλουθων υπηρεσιών/αγαθών:

  • Τη ψυχαγωγία
  • Την εκπαίδευση


  • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενεργεί αποκλειστικά, πλην της περίπτωσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ως διαμεσολαβητής διάθεσης των ανωτέρω υπηρεσιών που παρουσιάζονται και εξυπηρετούνται μέσω του Website .

B) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

· Κατά τη διαδικασία πρόσβασης στο Website και της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών απαιτείται από τους χρήστες η προσεκτική ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως προϋπόθεση για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσβασης και λήψης των παρεχομένων υπηρεσιών.

· Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους μονομερώς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Κάθε τροποποιημένη έκδοση των παρόντων όρων αναρτάται στο Website αντικαθιστώντας την προηγούμενη. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω του Website να ενημερώνονται σχετικά και, εφόσον απαιτείται, να αποδέχονται εκ νέου τους τροποποιημένους όρους.

· Η γνώση και η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων αυτών αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε χρήστη ο οποίος οφείλει να προβαίνει σε ενημέρωση και στην αποδοχή τους μέσω της διαδικασίας και δυνάμει των προϋποθέσεων που διαμορφώνουν, ορίζουν και εκάστοτε γνωστοποιούν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά ούτε οφείλει να εξασφαλίσει οποιαδήποτε διαδικασία γνωστοποίησης και αποδοχής τους μέσω του Website, παρά μόνο των περιπτώσεων και στο βαθμό που αυτό τυχόν επιβάλλεται, από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

· Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οποιοσδήποτε χρήστης δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους χρήσης ή τους όρους χρήσης που ορίζουν και γνωστοποιούν εκάστοτε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οφείλει να απέχει από τη χρήση του Website και των υπηρεσιών, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.

· Επισημαίνεται προς άρση κάθε τυχόν αμφισβήτησης ότι άρνηση αποδοχής οποιουδήποτε όρου του παρόντος ή όρου αγοράς των αγαθών που παρέχονται οδηγεί σε αδυναμία παροχής του αγαθού που έχει επιλέξει ο χρήστης και πιθανή αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Website εν όλω ή εν μέρει.

Γ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

· Οι παρεχόμενες από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπηρεσίες διατίθενται ηλεκτρονικά και μέσω του Website. Πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Website προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στο διαδίκτυο.

· Οι χρήστες των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Website θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και σε περίπτωση που ενεργούν για λογαριασμό τρίτων προσώπων να είναι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι σχετικά.

· Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών μέσω του Website είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από τον χρήστη και η συλλογή και επεξεργασία από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ πληροφοριών που τον αφορούν και δύνανται να αποτελούν προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Ο εκάστοτε χρήστης του Website και των παρεχομένων μέσω αυτού υπηρεσιών παρέχει την ανεπιφύλακτη άδειά του προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να συλλέγει, χρησιμοποιεί και διαβιβάζει σε Τρίτους Παρόχους τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω υπό τον όρο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ». Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με την συλλογή, χρήση, επεξεργασία ή/και διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οφείλει να παύσει και να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.

· Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται εγγραφή του Χρήστη για την λήψη ή/ και διαχείριση των Υπηρεσιών που αιτείται ή λαμβάνει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τόσο η διαδικασία όσο και τα στοιχεία και οι πληροφορίες που απαιτούνται εκάστοτε για την εγγραφή (sign up) ή/ και είσοδο (log in) του Χρήστη στην ηλεκτρονική μερίδα του προσδιορίζονται και μπορούν να τροποποιούνται εκάστοτε μονομερώς κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και περιλαμβάνουν ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο, αριθμό Ελληνικού κινητού τηλεφώνου, κ.λ.π. Αδυναμία τήρησης της απαιτούμενης διαδικασίας ή/ και εισαγωγής των αιτούμενων στοιχείων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης στην ηλεκτρονική μερίδα ή και στις Υπηρεσίες.

Δ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

· Η επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της όποιας ενημέρωσης απαιτείται δυνάμει των παρόντων όρων, μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των χρηστών του Website πραγματοποιείται έγκυρα κατά κανόνα με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το σκοπό αυτό.

· Κάθε χρήστης οφείλει να γνωστοποιεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τα αληθή του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της οποίας είναι ο νόμιμος χρήστης.

· Κάθε χρήστης δύναται να επικοινωνήσει με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ηλεκτρονικά με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@ quizgamez.gcom.

· Ο τρόπος και τα μέσα επικοινωνίας του χρήστη με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ορίζεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τους όρους και τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτή διαμορφώνει και γνωστοποιεί.

· Επισημαίνεται ότι η γνωστοποίηση λανθασμένων, ανακριβών ή/και ψευδών στοιχείων επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία ή/και άρνηση παροχής της επιλεγμένης υπηρεσίας/αγαθού ή/και σε αποκλεισμό του συγκεκριμένου χρήστη από τη χρήση του Website ή/και των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και παράλληλη ευθύνη του χρήστη για την αποπληρωμή της χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω ευθύνη για αποζημίωση.

· Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την αγορά του χρήστη ενημερώνοντάς τον σχετικά.

ΣΤ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

· Οι τιμές που αναγράφονται στο Website σε αντιστοίχιση με κάθε προσφερόμενο αγαθό αποτελούν το συνολικό αντίτιμο για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, το σύνολο των αναλογούντων φόρων και τελών.

· Το κόστος κάθε αγαθού που προσφέρεται μέσω του Website καθορίζεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

· Οι ως άνω τιμές που αναγράφονται στο Website μπορούν να τροποποιηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι τυχόν μεταβολές των τιμών πραγματοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και οφείλονται κυρίως σε αύξηση της επιβαλλόμενης φορολογίας, τελών ή/και δασμών.

· Το αντίτιμο κάθε αγαθού εξοφλείται σύμφωνα με τον τρόπο που γνωστοποιείται στο Webstite σχετικά. Κατά κύριο λόγο, η εξόφληση πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας του συγκεκριμένου τύπου ή τύπων που γνωστοποιείται στο Website .

· Τα στοιχεία του κατόχου της πιστωτικής κάρτας διαβιβάζονται αυτομάτως στον συνεργαζόμενο με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που εκτελεί τη συναλλαγή χρέωσης της πιστωτικής κάρτας για την περίπτωση προμήθειας του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

· Κάθε χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα της οποίας είναι νόμιμος κάτοχος και εξουσιοδοτημένος χρήστης. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση πιστωτικής κάρτας τρίτου προσώπου, απαιτείται η προσκόμιση έγγραφης ειδικής προς τούτο εξουσιοδότησης ή συναίνεσης του νομίμου κατόχου αυτής.

· Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται για λόγους ασφαλείας, να απορρίψει την παραγγελία του χρήστη και να μην ολοκληρωθεί ή να ακυρώσει τη συναλλαγή. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο αυτό, δικαιούται να ζητήσει οποτεδήποτε, στο πλαίσιο της παροχής και χρέωσης των υπηρεσιών, την προσκόμιση από οποιονδήποτε χρήστη όποιων στοιχείων θεωρεί το ίδιο απαραίτητα (π.χ. αντίγραφο ΔΑΤ ή Διαβατηρίου ή/και της πιστωτικής κάρτας, αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας κ.λπ.), προκειμένου να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του χρήστη των υπηρεσιών με αυτά του κατόχου της χρησιμοποιηθείσας πιστωτικής κάρτας, αλλά και για οποιονδήποτε άλλο λόγο κριθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαραίτητο στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών. Η αποστολή οποιωνδήποτε εγγράφων που δεν είναι δυνατή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πραγματοποιείται σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Ζ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

· Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει την υπηρεσία την οποία προμηθεύτηκε οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημά του το συντομότερο δυνατό στο support@quizgamez.com. Εφόσον υφίσταται η δυνατότητα ακύρωσης ή μεταβολής σύμφωνα με τους όρους, ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά και εφαρμόζονται οι όροι αυτοί, όσον αφορά και στο ποσό που τυχόν θα του επιστραφεί και το ποσό που τυχόν θα παρακρατηθεί ως τέλος ακύρωσης.

· Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής για λόγους ασφαλείας, η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται στο χρήστη σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών Σχημάτων Καρτών.

Η) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

· Η πρόσβαση στο Website και η λήψη των προβαλλομένων σε αυτό αγαθών προϋποθέτει την γνωστοποίηση από τους χρήστες προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ των στοιχείων που κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι απαραίτητα για την επιτυχή και ασφαλή παροχή και λήψη των αιτουμένων αγαθών. Οι χρήστες οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το σύνολο των αληθών στοιχείων που απαιτούνται κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ για την ολοκλήρωση της παροχής όπως ενδεικτικά π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό Ελληνικού κινητού τηλεφώνου, στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων κάθε χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που οικειοθελώς εισάγει για το σκοπό της λήψης των αιτουμένων αγαθών.

· Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που ο εκάστοτε χρήστης γνωστοποιεί με την εισαγωγή των αιτουμένων πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή/και των απαντήσεών του στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διενεργεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οικειοθελώς μπορούν να συμμετέχουν οι χρήστες.

· Σκοπό της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που δηλώνει κάθε χρήστης στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποτελεί η παροχή των υπηρεσιών και η προμήθεια των αγαθών που αιτείται μέσω του website, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/και η επεξεργασία τους.

· Κάθε χρήστης με την αποδοχή των παρόντων όρων παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για χρήση, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών στοιχείων και δεδομένων που αυτός γνωστοποιεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ . Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει οποιοσδήποτε χρήστης για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, καθώς και σχετικών προσφορών ή/και ανακοινώσεων εφόσον ο συγκεκριμένος χρήστης έχει συγκαταθέσει σχετικά.

· Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά του δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση support@viva.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του αναφέροντας «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ». Εναλλακτικά, μπορεί να πατήσει στην ένδειξη "ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ" του ηλεκτρονικού μηνύματος που έχει λάβει.

· Οποιοσδήποτε χρήστης, εφόσον το επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί οποτεδήποτε να ενημερωθεί σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από το VIVA, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους, καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση support@ quizgamez.com από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχει δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.

· H συλλογή, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιούν οι χρήστες στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω του website συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν.

· Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση, προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, ως αυτή γνωστοποιείται με τους παρόντες όρους. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να παράσχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας.

  • Εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών και προστασία προσωπικών δεδομένων: Τα στοιχεία πρόσβασης στις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε αυτά έχουν επιλεχθεί από τον Χρήστη είτε έχουν αυτόματα δημιουργηθεί από τα συστήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του έχουν κοινοποιηθεί (π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κωδικοί πληρωμής, κωδικοί παραγγελίας, κωδικοί πρόσβασης κ.ά.), είναι αυστηρά προσωπικά και δεν πρέπει να κοινοποιούνται σε τρίτους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμιά ευθύνη για τη χρήση των στοιχείων αυτών από τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο ή μη από τον Χρήστη.

Θ) ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πραγματοποιεί προωθητικές ενέργειες παρέχοντας υπό μορφή δώρου διάφορες προσφορές στους καταναλωτές (π.χ. εκπτωτικά κουπόνια)

Τα δώρα παρέχονται σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά ή / και περιορισμούς που θα περιγράφονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόποwww.quizgamez .com ή και στο όποιο άλλο υλικό προώθησης (π.χ. έντυπο κ.ο.κ.). Σε καμία περίπτωση το δώρο δεν εξαργυρώνεται με χρήματα ή άλλο τρόπο.
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να αλλάξει κατά την κρίση του τα ειδικά χαρακτηριστικά και όρους με τους οποίους παρέχει τα δώρα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή των χρηστών.


Λ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

· H ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να τροποποιεί τους παρόντες όρους μονομερώς.

· Μη αποδοχή των παρόντων όρων ή παραβίαση αυτών εν όλω ή εν μέρει παρέχει το δικαίωμα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ να απορρίψει την αγορά του συγκεκριμένου χρήστη ή/και να αποκλείσει την πρόσβαση στο Website και στα αγαθά που παρέχονται μέσω αυτού. Οι σχέσεις μεταξύ χρηστών και την ΕΤΑΙΡΕΙΑ διέπονται από και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση της όποιας διαφοράς σχετικά είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.